P3D: Chibi Phantom Thieves Set

(P3D/P5D: Chibi Phantom Thieves Set)